AQUA Japan Reborn商品説明会 - Haier Japan RegionHaier Japan Region